Výběrová řízení

Výběrové řízení na pronájem kavárny


Krajská knihovna Karlovy Vary

Zveřejňuje záměr pronájmu nebytových prostor kavárny o výměře 72,5 m² v budově Krajské knihovny Karlovy Vary, Závodní 378/84.

Prostory budou pronajaty za účelem provozování kavárny a prodeje drobného občerstvení na dobu dvou let. Pracovní doba je stanovena na každý všední den od 9 do 17 hodin.

  • Nájemce se zavazuje zajistit catering na akce v budově knihovny
  • Nájemce si hradí provozní poplatky spojené s provozem kavárny a zajišťuje úklid pronajatých prostor
  • Nájemce si zajistí veškerá nutná povolení, revize či kontroly spojené s provozem kavárny a z toho plynoucí opatření
  • Paušální cena služeb (vodné a stočné, odvoz odpadků, dodávka elektrické energie – dodávka tepla za 1 m² plochy je stanovena částkou 624,00 Kč/rok bez DPH
  • Nájemce si zajišťuje ve veškeré nutné spotřební dovybavení kavárny (např. příbory, sklo, porcelán) nad rámec stávajícího vybavení dle předávacího protokolu
  • V případě umístění vlastního spotřebiče je nutné povolení od pronajímatele

Zájemci o pronájem mohou podat své nabídky, které musí být doručeny Krajské knihovně Karlovy Vary do 17.2 2022 v uzavřené obálce označené: NEOTVÍRAT – „Pronájem nebytových prostor kavárny“ Závodní 378/84, 36006 Karlovy Vary. Na obálce bude jméno a adresa odesílatele.

Případné dotazy mohou zájemci adresovat e-mailem na sekretariat@knihovnakv.cz

Datum vyvěšení: 17.1. 2022